JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

 האם ארגונים בישראל מצליחים למנף את תחום מדידת הביצועים?

מבחן ה CRM איננו מבחן אקדמי, אלא אמצעי תקשורת בתוך הארגון וכלפי חוץ הממקד מנהלים בפערים בין יעדי יוזמת ה CRM השונות בארגון לבין מינופם למהלך כולל המאפשר לארגון להשיג תוצאות מצוינות.
המבחן כלל 16 שאלות רבות ברירה והיקף כ- 100 מנהלים בכירים בחתך פונקציונאלי וסקטוריאלי רחב. כל אחד מהמשתתפים במבחן קיבל משוב אישי מחברת הייעוץ האסטרטגי SPEהציון המשוקלל במבחן בחתך סקטוריאלי עשוי להפתיע מספר מהקוראים ואף את אלה העוסקים בתחום האסטרטגיה בארץ, שכן סקטורים שנחשבים באופן מסורתי לשמרנים יחסית לאחרים כסקטור התשתיות והסקטור הבנקאי פיננסי זכו לציון הגבוה ביותר, והקדימו למשל את סקטור ההייטק הנחשב לחדשני, ולמעשה מובילים את תחום מדידת הביצועים בישראל.
לעומת זאת, לא נרשמה הפתעה שהסקטור הציבורי, "הכבד", הכולל בין היתר: משרדים ממשלתיים, עיריות וגופים ביטחוניים, קיבל את הציון הנמוך ביותר במבחן.
באופן כללי, הציון הממוצע שקיבלו ארגונים מכלל הסקטורים בישראל, 53 מתוך 90, מדרג אותם הרחק מאחור בתחום מדידת הביצועים, ביחס לארגונים מארה"ב ולמרבית ממדינות מערב אירופה.

30% בלבד מהמנהלים חושבים שתהליך האסטרטגיה הוכן היטב לפני היציאה להתכנסות ושאחריה ממונים צוותים ליישום האסטרטגיה בארגון. לעומתם זאת, כ- 36% מאמינים שהאסטרטגיה החדשה מתוקשרת למנהלי הביניים ואלו משלימים את הפרטים כפי שנראה להם שיש לעשות. ו 34% אף גורסים שהעובדים והמנהלים מתייחסים לאסטרטגיה כתהליך לא מוחשי, ושקשה להבין על מה מבוססות התוצאות של המפגשים הללו. תוצאה זו ממחישה את המציאות הקיימת בארגונים רבים בישראל בה האסטרטגיה הינה נחלתה של ההנהלה הבכירה בלבד
כ- 47% מהמנהלים שביצעו את המבחן מאמינים שיש למצוא, אד-הוק את האנשים המתאימים כאשר מתעוררת בעיה בתהליכי התפעול, וכשליש נוספים מאמינים שיש לעלות את הבעיה מהשטח במעלה ההיררכיה הניהולית עד למציאת האחראי לפתרון הבעיה. למרבה הצער, פחות מ 20% מאמינים שיש למנוע את הבעיה מראש על ידי פיקוח מתמיד אחר התהליכים התפעוליים / עסקיים. תוצאה זו אינה מפתיעה שכן היא מאפיינת את התרבות הניהולית הרווחת בישראל של "כיבוי שריפות" והיעדר דגש על שלב הפיקוח והבקרה.תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.


תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

תוצאה בהחלט מעודדת ומפתיעה לטובה, היא שכמחצית מהמנהלים שהשתתפו במבחן חושבים שכלל המדדים בארגונם קשורים ליעדים אסטרטגיים ויש להם אחראי המחויב לתוצאות, וברור לכל מי אוסף את הנתונים ומי מנתח את משמעות התוצאות בפועל.

30% בלבד מהמנהלים חושבים שתהליך האסטרטגיה הוכן היטב לפני היציאה להתכנסות ושאחריה ממונים צוותים ליישום האסטרטגיה בארגון. לעומתם זאת, כ- 36% מאמינים שהאסטרטגיה החדשה מתוקשרת למנהלי הביניים ואלו משלימים את הפרטים כפי שנראה להם שיש לעשות. ו 34% אף גורסים שהעובדים והמנהלים מתייחסים לאסטרטגיה כתהליך לא מוחשי, ושקשה להבין על מה מבוססות התוצאות של המפגשים הללו. תוצאה זו ממחישה את המציאות הקיימת בארגונים רבים בישראל בה האסטרטגיה הינה נחלתה של ההנהלה הבכירה בלבד.

30% בלבד מהמנהלים חושבים שתהליך האסטרטגיה הוכן היטב לפני היציאה להתכנסות ושאחריה ממונים צוותים ליישום האסטרטגיה בארגון. לעומתם זאת, כ- 36% מאמינים שהאסטרטגיה החדשה מתוקשרת למנהלי הביניים ואלו משלימים את הפרטים כפי שנראה להם שיש לעשות. ו 34% אף גורסים שהעובדים והמנהלים מתייחסים לאסטרטגיה כתהליך לא מוחשי, ושקשה להבין על מה מבוססות התוצאות של המפגשים הללו. תוצאה זו ממחישה את המציאות הקיימת בארגונים רבים בישראל בה האסטרטגיה הינה נחלתה של ההנהלה הבכירה בלבד.

דף הבית
 

הרשמה לניוזלטר של האיגוד

נשמח למסור פרטים נוספים 
למעוניינים ולהעמיד לרשותכם את שירותנו בתחומי הפעילות השונים.

האיגוד הישראלי לאסטרטגיה

מזכירות האיגוד
ת.ד. 932, רעננה
טל': 09-7712028
פקס: 09-7712026
או בדוא"ל:
info@strategicforum.net
 
 

 

 

Built by XEDDEX